Usage Statistics for stingyboss.com

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 02:04 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 1696
Total Files 446
Total Pages 1217
Total Visits 545
Total KBytes 3203
Total Unique Sites 438
Total Unique URLs 65
Total Unique Referrers 304
Total Unique User Agents 68
. Avg Max
Hits per Hour 8 373
Hits per Day 212 543
Files per Day 55 188
Pages per Day 152 480
Sites per Day 54 85
Visits per Day 68 85
KBytes per Day 400 1333
Hits by Response Code
Code 200 - OK 26.30% 446
Code 404 - Not Found 73.70% 1250

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
21 76 4.48% 18 4.04% 46 3.78% 45 8.26% 46 10.50% 121 3.78%
22 324 19.10% 77 17.26% 243 19.97% 85 15.60% 85 19.41% 556 17.35%
23 151 8.90% 54 12.11% 95 7.81% 61 11.19% 67 15.30% 374 11.68%
24 132 7.78% 15 3.36% 69 5.67% 69 12.66% 76 17.35% 167 5.21%
25 170 10.02% 38 8.52% 116 9.53% 64 11.74% 64 14.61% 239 7.45%
26 140 8.25% 29 6.50% 78 6.41% 71 13.03% 73 16.67% 213 6.65%
27 543 32.02% 188 42.15% 480 39.44% 72 13.21% 74 16.89% 1333 41.61%
28 160 9.43% 27 6.05% 90 7.40% 78 14.31% 84 19.18% 201 6.28%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 27 1.59% 0 1 0.22% 1 14 1.15% 4 35 1.10%
1 6 51 3.01% 1 12 2.69% 3 28 2.30% 8 65 2.04%
2 10 85 5.01% 4 37 8.30% 7 61 5.01% 32 256 8.00%
3 8 70 4.13% 1 8 1.79% 6 48 3.94% 11 92 2.86%
4 5 43 2.54% 1 9 2.02% 3 24 1.97% 6 48 1.49%
5 2 23 1.36% 0 6 1.35% 1 15 1.23% 3 24 0.76%
6 18 151 8.90% 5 46 10.31% 15 127 10.44% 42 334 10.43%
7 10 87 5.13% 1 10 2.24% 7 59 4.85% 14 114 3.56%
8 6 54 3.18% 0 6 1.35% 4 35 2.88% 9 72 2.26%
9 4 35 2.06% 0 2 0.45% 2 17 1.40% 7 52 1.63%
10 4 39 2.30% 1 9 2.02% 2 21 1.73% 8 62 1.95%
11 5 42 2.48% 0 1 0.22% 2 18 1.48% 8 65 2.04%
12 6 50 2.95% 0 4 0.90% 3 27 2.22% 8 65 2.04%
13 5 44 2.59% 0 5 1.12% 2 23 1.89% 10 77 2.42%
14 50 405 23.88% 16 133 29.82% 48 386 31.72% 115 919 28.71%
15 4 37 2.18% 1 8 1.79% 2 22 1.81% 6 44 1.38%
16 6 48 2.83% 2 20 4.48% 4 32 2.63% 10 78 2.42%
17 5 46 2.71% 1 14 3.14% 3 28 2.30% 7 56 1.73%
18 11 93 5.48% 4 32 7.17% 7 63 5.18% 38 302 9.45%
19 7 58 3.42% 1 10 2.24% 3 31 2.55% 9 73 2.27%
20 7 62 3.66% 3 26 5.83% 5 43 3.53% 11 90 2.81%
21 4 35 2.06% 1 12 2.69% 2 23 1.89% 6 45 1.41%
22 6 53 3.12% 1 12 2.69% 4 32 2.63% 9 74 2.30%
23 7 58 3.42% 2 23 5.16% 5 40 3.29% 20 159 4.97%

Top 30 of 65 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 217 12.79% 65 2.03% /
2 19 1.12% 159 4.96% /webalizer/
3 13 0.77% 13 0.42% /modlogan/
4 8 0.47% 60 1.88% /webalizer/usage_201912.html
5 7 0.41% 53 1.66% /webalizer/usage_201903.html
6 7 0.41% 52 1.62% /webalizer/usage_201911.html
7 7 0.41% 60 1.88% /webalizer/usage_202003.html
8 7 0.41% 60 1.89% /webalizer/usage_202006.html
9 6 0.35% 46 1.43% /webalizer/usage_201905.html
10 6 0.35% 45 1.40% /webalizer/usage_201910.html
11 6 0.35% 47 1.47% /webalizer/usage_202001.html
12 6 0.35% 51 1.59% /webalizer/usage_202002.html
13 6 0.35% 50 1.56% /webalizer/usage_202005.html
14 6 0.35% 52 1.63% /webalizer/usage_202007.html
15 6 0.35% 52 1.63% /webalizer/usage_202008.html
16 6 0.35% 50 1.55% /webalizer/usage_202011.html
17 6 0.35% 49 1.52% /webalizer/usage_202012.html
18 6 0.35% 26 0.82% /webalizer/usage_202101.html
19 5 0.29% 25 0.78% /webalizer/usage_201902.html
20 5 0.29% 38 1.18% /webalizer/usage_201906.html
21 5 0.29% 37 1.15% /webalizer/usage_201907.html
22 5 0.29% 37 1.14% /webalizer/usage_201908.html
23 5 0.29% 36 1.13% /webalizer/usage_201909.html
24 5 0.29% 41 1.28% /webalizer/usage_202004.html
25 5 0.29% 43 1.35% /webalizer/usage_202009.html
26 5 0.29% 43 1.35% /webalizer/usage_202010.html
27 5 0.29% 29 0.91% /webalizer/usage_202102.html
28 4 0.24% 5 0.14% /modlogan/mla-start-202102.html
29 4 0.24% 31 0.97% /webalizer/usage_201904.html
30 2 0.12% 0 0.01% /icons/blank.gif

Top 10 of 65 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19 1.12% 159 4.96% /webalizer/
2 217 12.79% 65 2.03% /
3 7 0.41% 60 1.89% /webalizer/usage_202006.html
4 7 0.41% 60 1.88% /webalizer/usage_202003.html
5 8 0.47% 60 1.88% /webalizer/usage_201912.html
6 7 0.41% 53 1.66% /webalizer/usage_201903.html
7 6 0.35% 52 1.63% /webalizer/usage_202008.html
8 6 0.35% 52 1.63% /webalizer/usage_202007.html
9 7 0.41% 52 1.62% /webalizer/usage_201911.html
10 6 0.35% 51 1.59% /webalizer/usage_202002.html

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 217 12.79% 140 88.61% /
2 19 1.12% 11 6.96% /webalizer/
3 13 0.77% 1 0.63% /modlogan/
4 4 0.24% 1 0.63% /modlogan/mla-start-202102.html
5 6 0.35% 1 0.63% /webalizer/usage_201905.html
6 5 0.29% 1 0.63% /webalizer/usage_201908.html
7 8 0.47% 1 0.63% /webalizer/usage_201912.html
8 6 0.35% 1 0.63% /webalizer/usage_202101.html
9 5 0.29% 1 0.63% /webalizer/usage_202102.html

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 217 12.79% 131 84.52% /
2 19 1.12% 11 7.10% /webalizer/
3 13 0.77% 3 1.94% /modlogan/
4 6 0.35% 2 1.29% /webalizer/usage_202101.html
5 5 0.29% 2 1.29% /webalizer/usage_202102.html
6 4 0.24% 1 0.65% /modlogan/mla-start-202102.html
7 1 0.06% 1 0.65% /modlogan/mla-web_robot_searchengine-202102.html
8 6 0.35% 1 0.65% /webalizer/usage_201905.html
9 5 0.29% 1 0.65% /webalizer/usage_201908.html
10 8 0.47% 1 0.65% /webalizer/usage_201912.html

Top 30 of 438 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 369 21.76% 128 28.70% 874 27.31% 1 0.18% 72.79.45.58
2 98 5.78% 34 7.62% 247 7.70% 1 0.18% onr.com
3 74 4.36% 66 14.80% 391 12.21% 10 1.83% 173.231.59.204
4 52 3.07% 6 1.35% 69 2.16% 1 0.18% 100.92-220-10.customer.lyse.net
5 52 3.07% 6 1.35% 69 2.16% 1 0.18% 144.76.60.198
6 25 1.47% 17 3.81% 16 0.50% 10 1.83% hn.kd.ny.adsl
7 24 1.42% 22 4.93% 92 2.87% 2 0.37% 62.210.149.41
8 20 1.18% 10 2.24% 156 4.87% 10 1.83% 216.244.66.196
9 15 0.88% 12 2.69% 37 1.15% 1 0.18% spider-02.dataprovider.com
10 14 0.83% 2 0.45% 17 0.53% 2 0.37% 132.145.155.205
11 11 0.65% 1 0.22% 18 0.56% 5 0.92% bot.semrush.com
12 10 0.59% 3 0.67% 26 0.83% 1 0.18% 165.227.178.148
13 8 0.47% 0 0.00% 11 0.34% 5 0.92% 185.191.171.6
14 8 0.47% 8 1.79% 5 0.15% 2 0.37% 93.158.90.101
15 7 0.41% 7 1.57% 2 0.07% 7 1.28% 111.202.101.83
16 7 0.41% 7 1.57% 5 0.14% 1 0.18% 206.41.185.106
17 6 0.35% 6 1.35% 2 0.06% 6 1.10% 111.202.100.126
18 6 0.35% 6 1.35% 2 0.06% 6 1.10% 123.183.224.103
19 6 0.35% 0 0.00% 8 0.25% 0 0.00% 194.113.235.231
20 6 0.35% 0 0.00% 8 0.25% 3 0.55% 38.128.109.242
21 5 0.29% 0 0.00% 7 0.21% 3 0.55% 185.191.171.35
22 5 0.29% 0 0.00% 7 0.21% 1 0.18% 193.169.255.188
23 5 0.29% 5 1.12% 2 0.05% 5 0.92% 49.7.20.66
24 5 0.29% 2 0.45% 8 0.25% 1 0.18% crawl-66-249-65-173.googlebot.com
25 5 0.29% 2 0.45% 15 0.48% 1 0.18% crawl-66-249-73-34.googlebot.com
26 4 0.24% 4 0.90% 0 0.00% 4 0.73% 1.160.214.196
27 4 0.24% 0 0.00% 5 0.17% 2 0.37% 104.128.19.95
28 4 0.24% 0 0.00% 5 0.17% 2 0.37% 104.128.29.92
29 4 0.24% 0 0.00% 5 0.17% 2 0.37% 104.143.89.92
30 4 0.24% 0 0.00% 5 0.17% 2 0.37% 104.149.170.176

Top 10 of 438 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 369 21.76% 128 28.70% 874 27.31% 1 0.18% 72.79.45.58
2 74 4.36% 66 14.80% 391 12.21% 10 1.83% 173.231.59.204
3 98 5.78% 34 7.62% 247 7.70% 1 0.18% onr.com
4 20 1.18% 10 2.24% 156 4.87% 10 1.83% 216.244.66.196
5 24 1.42% 22 4.93% 92 2.87% 2 0.37% 62.210.149.41
6 52 3.07% 6 1.35% 69 2.16% 1 0.18% 144.76.60.198
7 52 3.07% 6 1.35% 69 2.16% 1 0.18% 100.92-220-10.customer.lyse.net
8 15 0.88% 12 2.69% 37 1.15% 1 0.18% spider-02.dataprovider.com
9 10 0.59% 3 0.67% 26 0.83% 1 0.18% 165.227.178.148
10 11 0.65% 1 0.22% 18 0.56% 5 0.92% bot.semrush.com

Top 23 of 304 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1132 66.75% - (Direct Request)
2 3 0.18% https://sanitarywork.ru/i.php
3 2 0.12% https://navigatorlaw.ru/zakon/budjetniy-kodeks_160_3/
4 1 0.06% http://419x.cc/home.php
5 1 0.06% http://prookhotu.ru/forum
6 1 0.06% http://www.my300c.ru/user/RaymondNG/
7 1 0.06% http://yorksite.ru/goto.php
8 1 0.06% https://cumir.ru/arnold-hauzer
9 1 0.06% https://cumir.ru/viktor-hatulev
10 1 0.06% https://ilovediscovery.ru/page/atlas-diskaveri-italiya
11 1 0.06% https://ilovediscovery.ru/page/koloniya-1-sezon-10-seriya-ishod
12 1 0.06% https://ilovediscovery.ru/page/ohotniki-za-nacistami-2-sezon-serija-6-kurt-lishka
13 1 0.06% https://med-bolnica.ru/imeyushhie-krov-v-stule-lyudi-umirayut-molodymi/
14 1 0.06% https://med-bolnica.ru/meditsina-pod-nadzorom-olga-romanova-o-novom-otdelenii-sk-po-rassledovaniyu-del-vrachej/
15 1 0.06% https://moypodrostok.ru/polovoe-vospitanie/trudnyie-voprosyi-polovogo-sozrevaniya-syinu-o-pollyutsiyah
16 1 0.06% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_1526/
17 1 0.06% https://navigatorlaw.ru/zakon/jk_186/
18 1 0.06% https://store.onarchitecture.com/users/raymondng
19 1 0.06% https://tasmed.ru/eht_lareneg_atad/sesaesid_of_an_rae_taorht_eson/index_dilpt25_dicer1761.html
20 1 0.06% https://tasmed.ru/lanoitan_enicidem/sbreh/index_dilpt25_dicer2481.html
21 1 0.06% https://tasmed.ru/national_medicine/secrets_of_female_beauty/
22 1 0.06% https://zhit-budete.ru/hudeem-vmeste/pomozhet-li-banja-pohudet
23 1 0.06% https://zhit-budete.ru/vrednye-privychki/pochemu-pri-opjanenii-narushaetsja-koordinacija

Top 15 of 68 Total User Agents
# Hits User Agent
1 369 21.76% panscient.com
2 224 13.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.96 Safari/537.36
3 171 10.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
4 149 8.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
5 128 7.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
6 106 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 98 5.78% LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)
8 74 4.36% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
9 67 3.95% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 38 2.24% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
11 24 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 23 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 17 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
14 16 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 13 0.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

Top 6 of 6 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1481 87.32% 371 83.18% 2772 86.55% Unresolved/Unknown
2 156 9.20% 62 13.90% 360 11.23% Commercial (com)
3 53 3.12% 7 1.57% 70 2.18% Network (net)
4 4 0.24% 4 0.90% 1 0.03% Russian Federation
5 1 0.06% 1 0.22% 0 0.00% Germany
6 1 0.06% 1 0.22% 0 0.01% European Union


Generated by Webalizer Version 2.20